Make your own free website on Tripod.com

Richtlijnen voor overname van scheimuren

vanaf 1 juli 1997

 

1.

Alvorens een niet gemene scheimuur geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen dient deze gemeen gemaakt te worden door de waarde ervan schriftelijk en bij onderlinge overeenkomst vast te stellen tussen de eigenaar van de muur (overlater) en de aanpalende eigenaar (overnemer) en door de waarde van de gemeen te maken delen onmiddellijk te betalen.

2.

Indien de waarde niet nauwkeurig kan vastgesteld worden vr de ingebruikname, zal de waarde onder voorbehoud bepaald worden. In dit geval dient een voorschot, gelijk aan de voorlopig bepaalde waarde betaald te worden vr de ingebruikname. Zodra alle berekeningselementen definitief gekend zijn, wordt de akte van overname opgemaakt en wordt het saldo afgerekend.

3.

De overnamewaarde wordt berekend volgens het eenheidsprijzenborderel geldig voor de periode waarin het akkoord bedongen wordt en het totaal verschuldigd bedrag vereffend wordt. De gemeenmaking van de scheimuur gebeurt slechts voor de delen welke in gebruik genomen worden door de overnemer, tenzij de overlater ingevolge gemeentelijke verordeningen tot een bepaalde bouwwijze verplicht werd aan dewelke de overnemer ook onderworpen zou geweest zijn wanneer hij destijds zelf als eerste had gebouwd.

4.

De registratie van de akte van overname, door de zorgen en op kosten van de overnemer, is wettelijk verplicht binnen de 4 maanden na de datum van het akkoord.

5.

De eenheidsprijzen houden rekening met alle gebruikelijke uitgaven en kosten, gemaakt om de scheimuur op te richten; zij bevatten alle prijsbepalende elementen welke door de overlater bij de oprichting van de muur betaald werden. De waarde van de muur wordt bepaald op basis van de hoeveelheden en van de eenheidsprijzen van het borderel. De waarde van een scheimuur is steeds in functie van de aard, de dikte en de staat van bewaring, onder andere de orintatie, de bekleding en de ouderdom.

6.

De eenheidsprijzen van het metselwerk in fundering en in opstand zijn berekend op basis van muren van 28 cm dikte en tot maximum 13 m boven de straatpas. Per 6 m meerhoogte wordt een samengestelde verhoging van 5 % toegepast.